Derby Trailblazers v Worthing Thunder

Derby Trailblazers v Worthing Thunder – National Cup 4th Round